Her zaman en güncel ve doğru mevzuat bilgisine MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ üzerinden ulaşabilirsiniz.

İdari Para Cezaları

MADDE 30 – (1) (Değişik:RG‐19/4/2017‐30043)  Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci  fikrasının

(b)  bendine istinaden;

a)  10 uncu maddenin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve alftncı fikralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fikra için üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

b)  10 uncu maddenin ikinci fikrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir bent için alft yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

c)   13 üncü maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine, ihlal edilen her bir fikra için alft yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ç) 23 üncü maddenin ikinci fikrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için alft yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

d)  23 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fikrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir fikra için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

e)  26 ncı maddenin birinci fikrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDE’ye, ihlal edilen her bir bent için alft yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

f)  26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fikrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye bin iki yüz alft Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

g)  27 nci maddenin beşinci fikrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için alft yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ğ) 27 nci maddenin alftncı fikrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin iki yüz alft Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

h)  29 uncu maddenin alftncı fikrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin iki yüz alft Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

ı) Ek‐1 inci maddenin birinci fikrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin faaliyetlerde bulunan işletmelere üç bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

i)   Ek‐1 inci maddenin ikinci fikrasında yer alan hükme aykırı hareket eden tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı faaliyetinde bulunan TMGDK’lere on bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

j)  9 uncu maddenin birinci fikrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGDEYB sahiplerine beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

k)  23 üncü maddenin alftncı fikrasında yer alan hükme aykırı hareket eden TMGD’ye, iki bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

l)  26 ncı maddenin üçüncü fikrasına aykırı hareket eden TMGDE’ye beş bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

m)  27 nci maddenin yedinci fikrasına aykırı hareket eden işletmelere bin iki yüz alft Türk Lirası ayrıca, bu fikranın ihlal edilen her bir bendi için işletmelere alft yüz iki Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

(2) Birinci fikrada belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/11/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arftrılarak uygulanır.

İdari para cezası karar tutanağının düzenlenmesi

MADDE 31 – (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Tebliğde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında, bu hususta yetkilendirilmiş Bakanlık personeli tarafindan 655 sayılı KHK kapsamında İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenir.

Tutanak düzenleyenlerin yükümlülükleri

MADDE 32 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a)  Tutanaklara, Bakanlığın adı bulunan kaşe veya damgayı basmak.

b)  Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.

c)  Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.

ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak.

d)  Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için “gıyabında” yazarak kayıt koymak.

e)  Tutanakları düzenlendiği andan itibaren kırk sekiz saat içerisinde bağlı olduğu birime teslim etmek.

(2)   İdari para cezası karar tutanakları, kararın kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde takip ve tahsil edilmek üzere borçlunun ikametgâhının, tüzel kişilerin kanuni ikametgâhının veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairelerine gönderilir.

(3)  Tutanakların birer örneği değerlendirme için İdareye teslim edilir.