Skip links

TMGD İdari Para Cezası Tablosu

İşletmeye Uygulanan Cezalar

 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etmeme (Her Ay için) – ₺ 3.564
 • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Olmaması – ₺ 1.380

Gönderene Kesilen TMGD Cezaları

 • UN Onaylı Ambalaj Kullanmama – ₺ 1.380
 • Etiket, İşaret ve Turuncu Plakaları kullanmama – ₺ 1.380
 • Yazılı Talimat Bulundurmama – ₺ 435
 • Taşıma Evrakı Bulundurmama (Araçta) – ₺ 689

Taşıyıcıya Kesilen TMGD Cezaları

 • ADR Uygunluk Belgesi Bulundurmama – ₺ 1.380
 • Uygunluk Belgesi Doğru Olmayan Tanklara Dolum Yapma – ₺ 1.253
 • Köprü ve Tüp Geçitleri Usul ve Esaslarına Uymama – ₺ 1.782
 • Etiket, İşaret ve Turuncu Plakaları kullanmama – ₺ 689
 • Yazılı Talimat Bulundurmama – ₺ 435
 • Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi F. Bulundurmama (Araçta) – ₺ 689
 • Yangınla Mücadele Teçhizatı (Asgari Sayıda) Bulundurmama – ₺ 312
 • Genel ve Kişisel Koruyucu Teçhizat Bulundurmama (Her Biri İçin)- Teçhizat Sayısı x ₺ 61

Sürücüye Kesilen TMGD Cezaları

 • Köprü ve Tüp Geçitleri Usul ve Esaslarına Uymama – ₺ 594
 • Etiket, İşaret ve Turuncu Plakaları kullanmama – ₺ 173
 • Yazılı Talimat Bulundurmama – ₺ 68
 • Taşıma İzin Belgesinin Fotokopisi – ₺ 68
 • Yangınla Mücadele Teçhizatı (Asgari Sayıda) Bulundurmama – ₺ 61
 • Genel ve Kişisel Koruyucu Teçhizat Bulundurmama (Her Biri İçin) – ₺ 61

Dolduran Kişilere Kesilen TMGD Cezaları

 • Uygunluk Belgesi Doğru Olmayan Tanklara Dolum Yapma – ₺ 1.880

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlarına Kesilen TMGD Cezaları

 • TMGD’nin Görevlerini Aksatması – ₺ 173 ile ₺ 689 arası

 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Görevleri

TMGD’nin Görev ve Yükümlülükleri:

  • Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşmelere (ADR/RID/IMDG Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.
  • Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.
  • İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu İdarenin belirlediği formata uygun olarak, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve talep edildiğinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden İdareye göndermek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.
  • Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.
  • İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
  • Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dahil olmak üzere, işletme çalışanlarının görev alanına uygun eğitim almalarını ve bu eğitimin kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
  • Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlamak.Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.
  • Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.
  • Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.
  • Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
  • Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.
  • ADR Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını sağlamak.
  • Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdare’ye ibraz edilmek üzere bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletmeye sunmak.
  • Danışmanlık hizmeti verilen işletmede konusuyla ilgili bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işin durdurulmasını sağlamak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamayı danışmanlık hizmeti verilen işletmeye, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
  • Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak;  paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürleri oluşturmak.

İşletmede sorumlu olarak görev yapan TMGD; taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye ve danışmanlık hizmeti verilen işletme yönetimine bir kaza raporu hazırlar. TMGD tarafından hazırlanan bu rapor, bir ay içerisinde işletme veya TMGDK tarafından www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden gönderilir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerine geçmez.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page

Hemen Ara