Skip links

Bakanlıktan Bölgelere TMFB EK-3 Raporu Hakkında Görüş Yazısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) II. Bölge Müdürlüğü tarafından Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) yönergesi ve EK-3 raporu ile ilgili UAB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden (TMKT) görüş sorulması üzerine TMKT bütün Bölge Müdürlüklerine konu hakkında açıklayıcı bir yazı göndermiştir. Yazıda EK-3 raporu ile ilgili önemli detaylar bulunmaktadır. Yazının tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLEN YAZI METNİ

II. Bölge Müdürlüğünün ilgi’de kayıtlı yazısında özetle; 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’ye ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüzün web adresinde 04.07.2019 tarihinde yayımlanan bilgilendirme duyurusunda Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak, mevcut belgelerini yenilemek veya faaliyet konusu değişikliği taleplerinde işletmelerden Bakanlığımızca yetkilendirilmiş TMGDK’lardan Ek-3 raporu istendiği, tehlikeli madde yönüyle sadece “ALICI” olan işletmelerden Ek-3 raporu ekinde işletmenin bulunduğu adres için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenmiş atık lisans belgesi istenilmesine rağmen; işletmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenmiş atık lisans belgesine sahip olmadıklarından bahisle atıklarını teslim etmiş oldukları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış firmalarının atık lisans belgelerini ibraz ettikleri belirtilerek tereddütler hasıl olduğu yapılacak iş ve işlemler ile ilgili görüş talebinde bulunulmuştur.

 

  1. Sadece “ALICI” sorumluluğunda faaliyet belgesi düzenlenmesine ilişkin taleplerde düzenlenecek EK-3 raporu ekinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenmiş Atık Lisans Belgesi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık taşıma konusunda yetkilendirilmiş firmalara ait bir yetki belgesidir. Atık üretmediğini Atık Beyan Formu ile belgeleyen veya Mart 2020 tarihine kadar atık üretmediğine ilişkin dilekçesinde beyanda bulunan firmalardan taşımacılarına ait Atık Lisans Belgesi talep edilmeyecektir. Ancak 2020 yılı Mart ayından sonra Atık Beyan Formu aranacaktır.

 

  1. Tehlikeli Atıkların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Tebliğ kapsamında idareye sunacakları Atık Beyan Formunda atık ürettiği belgelenen ve sadece alıcı konumunda olan Akaryakıt İstasyonlarının akaryakıt tanklarında ürünün yapısından kaynaklanan tank dibi çamuru, üretime dayalı olmayıp akaryakıtın bünyesinde bulunan tortuların tank dibinde zamanla birikmesiyle oluştuğundan ve bu tank dibi çamuruna ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mevzuatı kapsamında yapıldığından (atıkların çıkarılması, ambalajlanması, yüklenmesi ve teslimi), Akaryakıt istasyonlarının tank dibi çamurlarından kaynaklanan atıklar yönüyle “Gönderen” sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  1. UN 1965’e ilişkin; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında Dağıtıcı Lisans Sahibi işletmeler sıvılaştırılmış petrol gazını Bayilerine ve diğer alıcılarına kendi araçlarıyla taşıma ve boşaltım yapmakla yükümlüdürler. Bu bağlamda LPG Otogaz bayileri ve diğer LPG alıcılarından TMFB başvuru sürecinde; taşımaya ilişkin “ADR Kapsamında Faaliyet Devir Sözleşmesi” talep edilmeyecektir ve bu vb. yerlerin “boşaltan” sorumluluğu da bulunmamaktadır.

 

  1. Genel Müdürlüğümüzce TMGDK’ların denetimine ilişkin mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda, TMGDK’larla ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimize verilecek bütün dilekçelerin, mevzuat çalışmalarının daha ayrıntılı olarak değerlendirilebilmesi ve sorunların giderilmesinde mevzuat yönüyle katkı sağlayacağından, söz konusu dilekçelerin herhangi bir iş ve işlem yapılmadan önce Genel Müdürlüğümüze gönderilerek Genel Müdürlük görüşünün de alınması mevzuatın uygulamayla uyumlu halde çıkması bakımından önem arz etmektedir.

 

  1. Ek-3 raporun 3 üncü ve 4 üncü soruları kapsamında; TMFB talep eden işletmenin bir sözleşme ile boşaltma yükümlüğünün devredilmediği durumda işletme boşaltma yükümlülüğünü yerine getirecek taraftır. Bu nedenle, 3 üncü soru için taşıma yönüyle uygun taşıma yetki belgesine sahip araçlarla yapıldığının belirtilmesi, 4 üncü soru kapsamında boşaltmaya ilişkin yetki devri söz konusu olmadığından bu madde kapsamında boşaltma işlemi işletme tarafından yapıldığının belirtilmesi yeterlidir.

 

  1. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak herhangi bir tereddüt hasıl olması durumunda Genel Müdürlüğümüzden görüş alınarak işlem tesis edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Yazının orijinal metnini buradan indirebilirsiniz.

TMFB Yönergesini incelemek isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

11/06/2019 Tarihli ve 44011 Sayılı Bakanlık Oluru ile Yürürlüğe Giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

TMFB EK-3 Raporunuz hazır değil mi? Yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.