Skip links

MSDS Nedir?

MSDS Nedir? MSDS (Material Safety Data Sheet), kimyasal madde ve karışımlar için malzeme güvenlik ve bilgi formudur. Kimyasal madde ve karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz  etkilerini, fiziksel ve kimyasal risklerini açıklayan, bu tehlikelere karşı alınması gereken önlemlerin de açıklandığı bilgi formlarıdır.

MSDS ingilizce kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olup  Material Safety Data Sheet açılımındadır. Türkçe anlamı Malzeme Güvenlik Bilgi Formudur. Türkçe kısaltma olarak GBF kullanılmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formunun amacı piyasaya arz edilen zararlı madde ve karışımların kimliğini sunarak meydana getireceği risklerle ve maruz kalma durumunda neler olduğu ile ilgili bilgi sunup üretim tüketim , depolama ve taşıma işlemleri  sırasında kılavuzluk etmektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 tarihli yönetmelikle güvenlik bilgi formunun teknik ve idari usul esasları düzenlenmiştir. Yönetmeliğe  göre;

(1) Aşağıdaki durumlarda, bir maddenin ya da karışımın tedarikçisi, madde veya karışımın alıcısına ek-1 uyarınca hazırlanmış bir güvenlik bilgi formunu temin eder:

 1. Maddenin ya da karışımın 11/12/2013 tarihli ve 28848 (1.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerini karşılaması durumunda.
 2. Maddenin ya da karışımın ek-2’de belirlenen kriterlere göre kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olması durumunda.

(2) Karışımın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca zararlı olarak sınıflandırma kriterlerine uymaması fakat;

 1. Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyon ağırlıkça ≥ %1 ve gaz halindeki karışımlar için hacimce ≥ %0,2 olan, insan sağlığı ya da çevre için zararlı en az bir madde içermesi,
 2. Gaz halinde olmayan karışımlar için tekil konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %0,1 olan, ek- 2’de belirlenen kriterler doğrultusunda kalıcı, biyobirikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli olan en az bir madde içermesi,
 3. Mesleki maruz kalma sınır değeri olan bir madde içermesi,

durumlarının en az birinde tedarikçi istek üzerine ek-1 uyarınca hazırlanmış güvenlik bilgi formunu alıcıya verir.

Yönetmelik kapsamında değerlendirilen piyasaya arz edilen zararlı madde ve karışımların Güvelik Bilgi Formu Hazırlanması gerekmekte;  ancak olmadığı takdirde para cezaları uygulanmaktadır.

Doğru bir MSDS’te neler olmalıdır?

MSDS Nedir
MSDS Nedir?

Güvenlik bilgi formu 16 ana başlık ve 48 alt başlıktan oluşmuştur.

Ana başlıklar ;

 1. Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği,
 2. Zararlılık tanımlanması,
 3. Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi,
 4. İlk yardım önlemleri,
 5. Yangınla mücadele önlemleri,
 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler,
 7. Elleçleme ve depolama,
 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma,
 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler,
 10. Kararlılık ve tepkime,
 11. Toksikolojik bilgiler,
 12. Ekolojik bilgiler,
 13. Bertaraf etme bilgileri,
 14. Taşımacılık bilgisi,
 15. Mevzuat bilgisi,
 16. Diğer bilgiler.

Mevzuat uyarınca MSDS (Güvenlik Bilgi Formu) hazırlayan kişinin TÜRKAK tarafından akredite olmuş belgelendirme kuruluşundan aldığı yetki ile bu işi yapması gerekmektedir. Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı olarak TSE onayı ile işletmeniz için MSDS hazırlayabilir, size bu konuda hizmet verebiliriz.

Detaylı bilgi ve teklif için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.