Skip links

Bakanlıktan Yönetmelikte Değişiklik Yapılamasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 07.10.2020 Çarşamba günü 31267 Sayılı Resmi Gazetede “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yönetmelik değişikliği metnini aşağıda bulabilirsiniz.

 

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri ile bu kurumlar tarafından görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu kurumlar adına karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Genel Müdürlük: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,”

“ff) Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ADR 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan muafiyetli taşımalarda dahil olmak üzere tüm taşımalarda, ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2020” ibaresi “1/7/2021” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 2017 model ve öncesi model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2019 model ve öncesi model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanklar ve bunları taşıyan araçların muayeneleri ve belgelendirilmeleri, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2025” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin esaslar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 5 inci maddenin onikinci ve onüçüncü fıkraları, 1/7/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

İlgili maddeleri sizin için güncelledik. Değişiklik sonrası ilgili maddeler aşağıdaki gibi olmuştur;

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Kapsam MADDE 2 b) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri ile bu kurumlar tarafından görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu kurumlar adına karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini,

Tanımlar MADDE 4 (1) g)  Genel Müdürlük: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ff) Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi,

Taşımacılık Faaliyetinde Yer Alan Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri Gönderenin yükümlülükleri MADDE 8 – (1) b)  ADR 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan muafiyetli taşımalarda dahil olmak üzere tüm taşımalarda, ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek,

Taşımacının yükümlülükleri MADDE 12- (1) g) Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek,

Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014 ve öncesi model yılına sahip olup, ülke sınırları içinde veya ADR’ye taraf olmayan ülkelere yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluştan araçlarına Taşıt Durum Tespit Belgesi almış ancak, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi bulunmayan araçların; muayene, test ve belgelendirilmeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mevzuata göre Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan,  1/7/2021 tarihine kadar ADR/Taşıt Uygunluk Belgesini almaları zorunludur.

(3)  2017 model ve öncesi model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2019 model ve öncesi model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanklar ve bunları taşıyan araçların muayeneleri ve belgelendirilmeleri, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabidir.

Tünel kategorilerinin belirlenmesi ve işaretlenmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Karayolları Genel Müdürlüğünce, karayolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi  31/12/2025 tarihine kadar tamamlanır.

 

Yapılan değişiklikleri özetleyecek olursak;

1.Değişiklik öncesi sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri yönetmelik kapsamı dışında tutulmaktaydı. Yapılan değişiklik ile bu kurumlar tarafından görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu kurumlar adına karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri de yönetmelik kapsamı dışında bırakılmıştır.

2.Tehlikeli madde taşımacılığı yapan durum tespit belgeli araçların süresi 01/07/2020 tarihinde dolmuş ve ADR taşıt uygunluk belgesi olmayan araçların bu tarihten itibaren tehlikeli madde taşımacılığı yapamayacağı yönetmelikte bulunan geçici madde ile yürürlüğe konulmuştu. Değişiklik ile ADR taşıt uygunluk belgesi olmayan araçların tehlikeli madde taşımacılığı yapabileceği tarih 01/07/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

3.Değişiklik öncesi muafiyet (sınırlı ve istisnai miktar) kapsamında yapılan tehlikeli madde gönderimlerinde gönderenin (işletmelerin) taşıma evrakı hazırlayıp taşımacıya verme zorunluluğu yoktu. Değişiklik sonrası muafiyetli taşımalarda dâhil olmak üzere tüm taşımalarda taşıma evrakı hazırlayıp verme zorunlu hale gelmiştir.

4.Yönetmelikte yapılan değişiklik ile taşımacıların yükümlülüklerine taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi) sistemine işleme zorunluluğu eklenmiştir.

U-ETDS sistemine taşımacıların yaptığı taşımaları işleme zorunluluğu 01.01.2020 tarihinde başlamıştır ancak bildirim yapmayan işletmelere cezai işlem uygulaması 01.01.2021 tarihinde başlayacaktır. İşletmelerin cezai işleme maruz kalmaması için şimdiden konu hakkında altyapılarını hazır hale getirmelerinde fayda vardır.

5.Yönetmelikte yapılan değişiklik ile 31.12.2019 tarihinde tamamlanması planlanan karayolları üzerindeki tünellere ilişkin tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi, 31.12.2025 tarihine kadar ertelenmiştir.

 

Avrupa TMGDK olarak mevzuatların sizin adınıza takip edilmesi, gelişmelerden ve yeniliklerden zamanında haberdar olmanızı sağlamak için uzman kadromuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. Mevzuat değişikliklerini tarafınıza düzenli bildirerek güncel kalmanızı sağlıyoruz.

Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz sizin için hazırlamış olduğumuz değişikliklerin işlendiği yönetmeliği buradan indirebilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.