Skip links

Bakanlıktan Bölgelere TMFB Başvurularına İlişkin Yazılı Talimat

Bakanlıktan TMFB Başvurularına İlişkin Bölgelere  Gönderilen Yazılı Talimat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Bölge Müdürlükleri tarafından UAB Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne (TMKT) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) başvurularına ilişkin yaşanılan sorun, şikâyet, görüş ve önerilerin iletilmesi üzerine yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar 12.11.2019 tarihinde Bölge Müdürlüklerine yazılı talimat olarak iletilmiştir. Bölge Müdürlüklerinden gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek alınan kararların bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Taşıma Yetki Belgesine sahip olan işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri Taşımacı Yetki Belgesinin kayıtlı olduğu adrese düzenlenmelidir.
 2. Kamu kurum ve kuruluşları Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Taşıma Yetki Belgesinden muaf oldukları için “Taşımacı” olarak düzenlenecek Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerinde araç ruhsatlarının kayıtlı olduğu adresler esas alınmalıdır.
 3. Sadece “Taşımacı” veya “Taşımacı-Boşaltan” faaliyet konulu TMFB sahibi taşıma yetki belgesi sahiplerinin TMFB iptal talepleri için dilekçe ile müracaat etmeleri halinde Yönergenin 9.Maddesinin beşinci fıkrasına göre iptal edilmelidir.
 4. TMFB düzenlenmesi için TMGDK tarafından hazırlanan EK 3 raporlarının ibrazında raporu düzenleyen TMGD ile onaylayan şube sorumlusu veya koordinatöre ait imza beyanlarının da bir örneğinin eklenmesinin gerek raporun doğruluğunun teyidi gerekse de işletmeye yönelik denetimlerde TMGD’nin ziyaret raporlarının da kendisi tarafından imzalanıp imzalanmadığını teyidi için uygun olacaktır. Bununla birlikte, EK 3’ü imzalayan işletme yetkilisinin de imza sirkülerinin aranması gerekmektedir.
 5. TMGDK’lar tarafından düzenlenen EK-3 raporları işletmelerin mevcut durumuna göre düzenlenmelidir, gelecekte öngörülen değişikliklere raporda yer verilmemelidir. İşletmenin almış olduğu TMFB konularında değişiklik olması halinde yeni bir EK-3 rapor istenerek işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
 6. Belediyelerin veya Organize Sanayi Bölgelerinin adres ve numarataj güncellemelerinden dolayı işletmelerin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Güncelleme işlemlerinde numarataj yazısı istenmelidir. Bu durumdaki işletmelere yönelik yapılan iş ve işlemler adres değişikliği veya yenileme olarak değerlendirilmemelidir.
 7. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergenin 2 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında “Ana hizmet konusu bu Yönergenin birinci maddesinde zikredilen faaliyetlerden biri olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeleri kapsamaz” hükmü amirdir. Bu hükümle ifade edilen işletmelerin tehlikeli madde iştigali noktasında “Alıcı”, “Boşaltan”, “Paketleyen”, “Gönderen”, “Yükleyen”, “Tank Konteyner/Portatif Tank İşletmecisi” ve “Dolduran” olmadığı durumlarda prosesinin son aşamasında nihai olarak atık üretmesi halinde bu atıkların gönderilmesinden ötürü “Gönderen” olarak değerlendirilmeyeceği ve TMFB almalarının gerekmediği ifade edilmiştir. Diğer bir değişiyle işletmenin “Alıcı”, “Boşaltan” “Paketleyen”, “Yükleyen”, “Tank Konteyner/Portatif Tank İşletmecisi” ve “Dolduran” faaliyet konularından biri ya da birkaçıyla iştigal edilmesinin yanı sıra atık gönderiminde de bulunuyorsa atıkların gönderimi nedeniyle işletme ayrıca “Gönderen” olarak da değerlendirilecektir.
 8. Sadece “Alıcı” faaliyet konulu TMFB düzenlenmesine ilişkin taleplerde Sınıf 1, 6.2 ve 7 hariç olmak üzere atık oluşturan işletmeler bu atıklarını ADR 1.3.1 (a) bendinde belirtilen 1.1.3.6, 1.7.1.4 ve Bolüm 3.3, 3.4 ve 3.5 kapsamında belirtilen hükümlere uygun olarak göndermeleri halinde gönderdikleri bu atıklar yönüyle “Gönderen” olarak değerlendirilmeyecektir.
 9. Tehlikeli madde faaliyetlerini şubeleri üzerinden yürüten bununla birlikte faturalandırma işlemini merkez adresi üzerinden yapan işletmelerin merkez adreslerine TMFB alınması ve merkez adreslerinde Taşıma Yetki Belgesinden ötürü “Taşımacı” olarak TMFB alan işletmelerin TMGD çalıştırması gerekip gerekmediğine ilişkin olarak;
 • TMFB’sinde sadece “Taşımacı” ibaresi bulunan ve sadece merkez adresine dayalı olarak faaliyet gösteren ve şubeleri bulunmayan işletmelerin, merkez adreslerinde “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmeleri ya da TMGDK’dan TMGD hizmeti almaları zorunludur.
 • TMFB’sinde sadece “Taşımacı” ibaresi bulunan ve merkez adresine bağlı şubeleri üzerinden faaliyetlerini yürüten işletmelerde;
  • Yürütülen faaliyetler, fiili olarak merkeze bağlı şubeler üzerinden yapılıyor,
  • Merkez adresi üzerinden sadece faturalandırma işlemi gerçekleştiriliyor,
  • Bu işletmelerin şubelerinde TMGD hizmeti alınıyor ya da TMGD istihdamı sağlanıyorsa, merkez adresinde TMGD istihdam edilmesi veya TMGD hizmeti alınması zorunlu değildir.

Bakanlıktan TMFB başvurularına ilişkin 12.11.2019 tarihinde Bölgelere gönderilen Yazılı Talimat’ ın orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.