Skip links

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi (2019/TMKTDGM-01)

UAB TMKTDGM; Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar ile ilgili 29.08.2019 tarih ve 40277820-020-E.62408 sayılı Genelge yayınlamıştır.

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi (2019/TMKTDGM-01):

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlarla ilgili Kurum İçi Muayene Hizmeti (IS), Tasarım Tip Onay, test ve muayene işlemleri ile ilgili Bakanlığımız 19.02.2019 tarih ve 13129 sayılı Talimatı ile;

 • ADR Anlaşması kapsamında ülkemizde muayeneye tabii tutulacak milyonlarca taşınabilir basınçlı tüp (sınai, LPG, LNG, CNG vb.) olduğu, Avrupa ülkelerinde söz konusu tüplerin test ve muayenelerinin ADR 6.2.2.11 ve 6.2.3.6.1 Bölümleri kapsamında Kurum İçi Muayene Hizmeti (IS) uygulaması şeklinde yapıldığı dikkate alındığında, söz konusu tüplerin muayenelerinin ülkemizde de Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Muayene Kuruluşlarının organizasyonunda, Kurum İçi Muayene Hizmeti (IS) şeklinde yapılmasının Bakanlığımızca uygun görüldüğü,
 • Kullanım amacı veya üretim yılı ayrımı yapılmaksızın ADR 6.2 kapsamındaki tüpler ile 6.8 kapsamındaki tank konteynerlerin; tip onay, periyodik test ve muayenelerinin, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsü ve Türk Loydu’na yaptırılması gerektiği,
 • Araç üst yapısı olarak kullanılan ADR 6.8 kapsamındaki basınçlı tankların ise tip onay, periyodik test ve muayenelerinin, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Muayene Merkezlerinde, yine Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen TSE’ye yaptırılması gerektiği,
 • Çok modlu taşımacılıkta kullanılacak tank konteynerlerin ADR ve CSC Konvansiyonu kapsamında; tip onay, periyodik test ve muayenelerinin, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen TL’ye yaptırılması gerektiği belirtilmiştir.
 • Devam eden süreçte; Bakanlığımızın 24.06.2019 tarih ve 46922 sayılı Talimatında ise TPED Yönetmeliği kapsamında önceden alman Tasarım Tip Onayların, ADR’ye göre Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen Kuruluşlarca dönüştürülmesine yönelik takvim yayımlanmıştır. Yine bu yazı kapsamında ülkemizdeki tüp ve basınçlı kap üreticileri ile LPG ve sınai tüp sektör temsilcilerinin de katılımıyla 25.07.2019 tarihinde bir çalıştay tertip edilmiştir.

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar ile İlgili Uygulamalar

Söz konusu çalıştaya katılan sektör temsilcileri ile Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen kuruluşların görüş ve önerileri Bakanlığımız tarafından değerlendirilmiş ve uygulamanın aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verilmiştir:

 1. ADR 6.7 ve 6.8 kapsamındaki basınçlı tankların TPED kapsamındaki mevcut tasarım tip onaylarının; Tip Onay Sertifikası ve eki raporu ile onaylanmış hesaplama notları, teknik resim, teçhizat diyagramlarının TSE veya TL’ye ibrazı ve TSE veya TL tarafından doküman kontrolü yapılarak mevcut belgenin geçerlilik tarihine kadar yenilenmesi gerekmektedir.
 2. ADR 6.2 kapsamındaki basınçlı ekipmanların TPED kapsamındaki mevcut tasarım tip onaylarının; Tip Onay Sertifikası ve eki raporu ile onaylanmış hesaplama notları, teknik resim, teçhizat diyagramlarının TSE veya TL’ye ibrazı ve TSE veya TL tarafından doküman kontrolü ile beraber üretim yeri denetimi yapılarak mevcut belgenin geçerlilik tarihine kadar yenilenmesi gerekmektedir.
 3. Tasarını Tip Onay yenileme işlemlerinin; üreticilerde mevcut bulunan Tasarını Tip Onayları kapsamında yapmış oldukları üretimlerin yurt içi piyasaya arz edilmesi durumunda yenilenmesi ve yenileme işleminin yalnızca, Bakanlığımız tarafından uygulamaya ilişkin yayımlanan talimatın tarihi olan 24/06/2019 talihinden önce alınmış tasarını tip onaylarına uygulanması gerekmektedir.
 4.  Daha önce Onaylanmış Kuruluşlardan alınan Kurum İçi Muayene Hizmeti yetkisi ile ADR 6.2 Kapsamındaki basınçlı ekipmanların muayenelerini yapan işletmelerin, üç (3) aylık bir süre zarfında, TSE veya TL’ye başvuru yapmaları halinde, mevcut Kurum İçi Muayene Hizmeti Belgeleri, yerinde yapılacak inceleme neticesinde, ilk kontrol ücreti yerine ara kontrol ücreti alınarak mevcut belgenin geçerlilik tarihine kadar yenilenmesi mümkündür.
 5. Tehlikeli Maddelerdi Kara yolunda Taşınması Hakkındaki Yönetmeliğin Mevcut Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar başlıklı Geçici Madde-2’sinde “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ve ADR 6.2 kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanların, periyodik test ve muayene işlemlerinin ADR’de belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir. Bu test ve muayenelerden geçen taşınabilir basınçlı ekipmanların kullanılmalarına müsaade edilir” denilmektedir. Buna göre Yönetmelik yayımlanmadan önce üretilmiş ve piyasada bulunan ADR 6.2 kapsamındaki mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanlar; ADR’de belirtilen sürelerde ve ADR’de atıf yapılan muayene standardına göre Bakanlığımızca yetkilendirilen kuruluşlar (TSE veya TL) tarafından test ve muayene edilmek zorundadırlar. Yine söz konusu bu ekipman için kurum içi muayene hizmeti yapabilmek amacıyla üretici/dolum tesislerinin Bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşlara müracaat etmeleri gerekmektedir.
 6. Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine (97/23/AT, yeni hali 2014/68/AT) göre CE işareti taşıyan solunum/nefes alma tüplerinin periyodik muayeneleri, ADR Bölüm 3.3, Özel Hüküm 655’te belirtildiği şekilde ADR 2.1.6’ya göre Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan Kurum İçi Muayene Hizmet Belgesi alan işletmelerde yapılması gerekmektedir.
 7. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Tüp ve Tüp Demetlerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğin (SGM-2018/7) 10 uncu Maddesinin Beşinci Fıkrası kapsamında, 1980 ve daha eski imal tarihli sınai tüp ve/veya tüp demetlerine dolum yapılamaz.
 8. Yurt dışından hurda statüsünde gelen, yurt içinde hurdaya ayrılan veya hurdaya ayrılan gemi ve tesislerden çıkan tüp ve tüp demetlerine periyodik muayene ve dolum yapılamaz.
 9. Eski basınçlı kapların temel işaretlemelerinde (imalat tarihi-imalatçı-ADR’de atıf yapılan standartlar veya bunların eski versiyonları veya ulusal karşılıkları) eksiklik bulunması durumunda, bu basınçlı kaplara dolum ve periyodik muayene yapılamaz.
 10. Basınçlı kapların hurdaya ayırma ile tüp takip sistemi işlemleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan ilgili mevzuata uygun gerçekleştirilmek zorundadır.
 11. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuat çerçevesinde yine söz konusu Bakanlık tarafından düzenlenen dolum yeterlilik, tamir yeterlilik belgelerine ilişkin işlemler aynen devam edecektir.
 12. Pİ işaretli tüplerin ülkemize ithalatında; söz konusu tüpler ADR Bölüm 6.2.4 (ADR’de atıf yapılan referans standartlara göre üretilen ancak, UN işareti taşımayan basınçlı kaplar) altında değerlendirilmesi nedeniyle bir sakınca bulunmamaktadır. İthal edilen Pi işaretli tüplerin test ve periyodik muayenelerinin de, diğer basınçlı kaplarda olduğu gibi Bakanlığımız tarafından Yetkilendirilen Kuruluşlardan, Kurum İçi Muayene Hizmeti Belgesi alan işletmelerde yapılması gerekmektedir.
 13. AB ülkelerine; TPED kapsamında Pi işaretli taşınabilir basınçlı kap ihracatı yapan firmalarımız, iş ve işlemlerini daha önceki gibi yapmaya devam edeceklerdir. Bakanlığımız uygulamaları, yurt içi piyasasına yönelik olup ihraç ürünlerini kapsamamaktadır.
 14. Yukarıda tadat edilen iş ve işlemlerinden Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından alınacak ücretler EK’te yer almaktadır. Söz konusu EK’li tabloda dolum tesisi ve üreticiler için belirlenen Kurum İçi Muayene Hizmeti Yetkilendirme ve ara kontrol ücretleri; 17.01.2019 tarih 4880 sayılı ve 20.06.2019 tarih ve 37176 sayılı Bakan Olurları ile onaylanan ve ilan edilen TSE ve TL’nin 2019 yılı için müşterilere tahakkuk ettirilecek test, muayene ve sertifikalandırma tablolarının ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Aşağıdaki bağlantıyla yazının aslına ulaşabilirsiniz.

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanların Yenilenme ve Muayenesi Ücretleri

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Genelgesi 20190910_221551_64574_1_64

error: Kopyalama Engellenmiştir.