Skip links

Tehlikeli Madde İle İştigali Olan Kişilerin Eğitimi

Tehlikeli malların taşınmasıyla uğraşan kişiler, sorumlulukları ile orantılı olarak tehlikeli malların içeriği ile ilgili eğitim görmelidirler. Çalışanlar, sorumlulukları üstlenmeden önce Tehlikeli madde ile çalışma koşuluna göre eğitilmeli ve gerekli eğitimi alana kadar sadece eğitimli bir kişinin doğrudan gözetimi altında görevleri yerine getirmelidirler.

Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, paketlenmesi; tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ; tehlikeli maddelerin taşıma belgelerinin hazırlanması, nakliye için hazırlanması; tehlikeli maddelerin nakliyesi için teklif vermek veya kabul etmek; tehlikeli maddelerin taşınması veya sevk edilmesi; tehlikeli maddelerin toplu paketlenmesi veya nakliye konteynerlerine taşınması gibi aşamalarının herhangi birinde doğrudan doğruya görev alan kişiler mutlaka eğitim görmek zorundadır.

Bu kişiler aşağıdaki konularda eğitilmelidirler:

  • Genel farkındalık / alıştırma eğitimi:
  1. Tehlikeli madde taşıma gereksinimlerinin genel hükümlerine aşina olmak için her bir kişi eğitilmelidir;
  2. Bu eğitim, tehlikeli mal sınıflarının bir tanımını içermelidir; etiketleme, işaretleme, levhalama ve paketleme, depolama ve uyumluluk gereksinimleri; Tehlikeli mal taşıma belgesinin amacının ve içeriğinin açıklanması; ve mevcut acil durum müdahale belgelerinin açıklanması gibi;
  • Fonksiyona özel eğitim: Her bir kişi, kişinin yaptığı işleve uygun olan belirli tehlikeli madde taşıma gereksinimleri konusunda eğitilmelidir;
  • Güvenlik eğitimi:  Tehlikeli maddenin  yayın durumunda maruz kalma riski ile orantılı olarak görevleri yerine getiren her bir kişi aşağıdaki konularda eğitilecektir:
  1. Paket işleme ekipmanlarının uygun kullanımı ve tehlikeli malların uygun şekilde istiflenmesi yöntemleri, kazadan kaçınma yöntemleri ve prosedürleri vb;
  2. Mevcut acil durum müdahale bilgileri ve nasıl kullanılacağı;
  3. Tehlikeli malların sınıfları tarafından sunulan genel tehlikeler ve kişisel koruyucu giysi ve ekipmanın kullanımı da dahil olmak üzere bu tehlikelere maruz kalmanın nasıl önleneceği;
  4. Kişinin sorumlu olduğu acil müdahale prosedürleri ve Kişisel korunma prosedürleri de dahil olmak üzere, tehlikeli maddelerin kasıtlı olarak serbest bırakılması durumunda derhal takip edilmesi gereken prosedürler.

Tüm bu eğitim kayıtları, işveren tarafından saklanır ve istek üzerine çalışan veya yetkili makama sunulur. Kayıtlar, yetkili kurum tarafından belirlenen bir süre için işveren tarafından saklanmalıdır.

Yukarıda bahsedilen tüm eğitimler tehlikeli madde iştigali  içeren bir pozisyonda istihdam üzerine temin edilmeli ve yetkili makam tarafından uygun görülen şekilde yeniden eğitim ile periyodik olarak desteklenmelidir.

Tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin yetkilendirilmiş kuruluşlardan TMGD danışmanlığı hizmeti alması gerekmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetinde verilmesi gereken bu eğitimler mevcuttur. TMGD eğitimleri içinde bu eğitimler ilgili çalışanlara verilmek zorundadır. Bir işletmenin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almamış olması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşveren çalışanlarına iştigal ettikleri tehlikeli maddeler ve bunların tehlikeleri elleçlenmesi ve paketlenmesi hakkında bilgi vermek veya verdirmek zorundadır. Mevzuatımız işveren görevlendirdiği kişilere uygun eğitim verir veya verdirir der, çalışanın durumunu göz önüne alır der. Sanayimizde çok kuvvetli asitlerden, zehirli maddelere, patlayıcı özelik gösterebilecek maddelerden yanıcı maddelere kadar bir çok tehlikeli madde ile iştigal bulunmaktadır. İşletmelerin güvenilir tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti (TMGD Hizmeti )alarak risklerini en aza indirmesi gerekmektedir. Risklerin düşürülmesi aynı zamanda işletmelerin sigorta maliyetlerini de düşürecektir.

Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kuruluşu olarak firmanızın ihtiyaç duyduğu tüm eğitimleri, alanında yetkin uzmanlarımızla en iyi şekilde planlayıp, uygulamak için her zaman yanınızdayız.

 

İlginizi çekebilecek TMGD Hizmetleri ile ilgili diğer yazımız bu linkten ulaşabilirsiniz.  Uluslararası mevzuatlara uyum süreci ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page