Skip links

TMGDK Yönergesi Nedir? Hangi Sektörler TMGDK Firmaları ile Çalışır?  

TMGDK Yönergesi Nedir? Hangi Sektörler TMGDK Firmaları ile Çalışır?  

TMGDK Yönergesi Nedir?

Günümüzde birçok sektör için hayatımıza giren TMGDK Yönergesi Nedir? ve hangi işletmeler TMGDK firmaları ile çalışmak durumundadır konularına ayrıntılı cevapları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergeye TMGDK Yönergesi denir.

TMGD danışmanlığı için bizlere iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca çıkarılmıştır ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı yapan kuruluşlar hakkında düzenleme yapan bir mevzuattır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı verecek kuruluşlar TMGDK Yönergesine göre şartları yerine getirir ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından denetlemeye tabi  tutulur.

TMGDK Nedir?  

TMGDK Yönergesi Nedir sorusundan sonra, peki TMGDK nedir? Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti vermek üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa denir. TMGDK firmaları Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir kuruluşu olduğundan Bakanlık adına iş ve işlemler yapar. Yapılan iş ve işlemlerden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına karşı sorumludur. TMGDK firmaları sadece Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti verebilir. İş Güvenliği, Çevre Danışmanlığı, Güvenlik,  Temizlik vb faaliyetlerde bulunamazlar.

TMGDK firmaları işletmelerden sağladıkları bilgi ve belgeleri e-devlet üzerinden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğüne iletirler yapılan her türlü bilgi ve belge aktarımı gerçek ve resmi olmalıdır. Denetlemelerde tespit edilecek yanlış ve eksiklikler hem TMGDK hem de işletmeyi bağlayacaktır. Aldığınız hizmetin resmi ve yapılan iş ve işlemlerin doğru olduğunun kontrolü ve temini işletmenin sorumluluğundadır.

TMGDK yönergesi neyi kapsar?

TMGDK Yönergesi’nin Amacı; tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti verecek olan tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının belgelendirilmelerini, niteliklerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 TMGDK Yönergesi’nin Kapsamı; Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının çalışma usul ve esasları, nitelikleri, görevleri,  belge başvurularının yapılması, değerlendirilmesi, denetlenmesi, belgelerin verilmesi ve iptali ile bu kuruluşlar ve işletmelerde istihdam edilecek tehlikeli madde güvenlik danışmanları ile bu danışmanlığı alacak işletmeleri kapsar.

TMGDK Yönergesi’nin Dayanağı; 26/9/2011 tarihinde yayınlanmış, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 03/3/2015 tarih ve 29284 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik ile 22/5/2014 tarih ve 29007 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’e dayanılarak, hazırlanmıştır.

Bu Yönergede geçen;

 1. ADR: Tehlikeli Malın Karayolu ile UluslararasıTaşımacılığınaİlişkin anlaşma olan Avrupa Anlaşmasını ifade eder.
 2. Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını ifade eder.
 3. IMDG Kodu: UluslararasıDenizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu ifade eder.
 4. İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü ifade ederi.
 5. İşletme: Kamu kurumu ve kuruluşlarıda dâhil olmak üzere, kâr amacı güden veya gütmeyen  bu Yönerge ve Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
 6. RID Kodu: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğini ifade eder.
 7. Taşıma evrakı: Avrupa Anlaşması mevzuatında ki bilgileri içerecek şekilde gönderen tarafından düzenlenmiş belgeyi ifade eder.
 8. Tehlikeli Madde: ADR/RID/IMDG Kodu kapsamındaki maddeleri ifade eder.
 9. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi: Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net olarak elli bin kilogram ve üzeri tehlikeli kimyasal madde ile işlem yapan; alıcı, boşaltan dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden bir veya birden fazlasını yapan işletmelerin almak zorunda oldukları belge ile Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında faaliyet yapanların almak zorunda oldukları belgeyi,
 10. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı(TMGD):İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,
 11. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Kuruluşları (TMGDK firmaları): Yönetmelik kapsamında hizmet alması zorunlu işletmelere Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti sağlamak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,
 12. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sertifikası(TMGDS): Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlardan tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi alarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya mütekabiliyet ilkesi esas alınarak ADR üyesi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı,” ifade eder.
 13. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı tanıtım kartı: TMGDK firmaları tarafından düzenlenen ve bir örneği bu Yönerge Ekinde (EK-4) yer alan belgeyi ifade eder.

Hangi Sektörler veya Kuruluşlar TMGDK Firmaları ile Çalışır? 

Tehlikeli Maddenin Tanımı: ADR/RID/IMDG Kod kapsamındaki maddeler olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergede belirtilmektedir.

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üzerinde tehlikeli kimyasal maddeler ile işlem yapan işletmeler ve miktarına bakılmaksızın Avrupa Anlaşmasında (Bölüm 1.1.3.6.3’de) yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmeti almaları zorunludur.

Bu maddelerin kullanıldığı tüm sektörler ve ilgili işletmeleri TMGDK firmaları ile çalışmak zorundadır. Örnek olarak;

 • Patlayıcı Madde Sektörü
 • Hastane ve Sağlık Sektörü
 • Kimya Sektörü
 • Boya Sektörü
 • Tekstil ve Deri Sektörü
 • Kozmetik Sektörü
 • İnşaat Sektörü
 • Doğal Taş ve Madencilik Sektörü
 • Enerji Sektörü
 • Gemi ve Denizcilik Sektörü
 • Lojistik ve Depolama Sektörü
 • Ziraat ve Tarım Sektörü
 • Akaryakıt ve Taşımacılık Sektörü
 • Ambalaj ve Baskı Sektörü
 • Perakende Sektörü örnek olarak gösterilebilir.

50 ton ve üzerinde tehlikeli maddelerle işlem yapan işletmeler TMGDK’dan TMGD hizmeti almak zorundadır. Bunun yanında miktarına bakılmaksızın Avrupa Anlaşmasında Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin İşletmenizin bu zorunluluk kapsamında olduğunun veya olmadığının belirlenmesi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Firması ile irtibata geçerek gerekli çalışmaların yapılması için başvuruda bulunabilirsiniz. Deneyimli ve yetkin personellerimizle size en iyi vermekten mutluluk duyarız.

TMGD Hizmeti Hangi Firmalar Alır?

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üzerinde tehlikeli maddeler ile işlem yapan işletmeler ve miktarına bakılmaksızın Avrupa Anlaşmasında (Bölüm 1.1.3.6.3’de) yer alan tablodaki taşıma katagorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmeti almaları zorunludur. Tüm sektörlerde bulunan işletmeler TMGD de hizmet almak zorunda olacaktır. İşletmenizin bu zorunluluk kapsamında olduğunun veya olmadığının belirlenmesi için Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Firması ile irtibata geçerek gerekli çalışmaların yapılması için başvuruda bulunabilirsiniz. Deneyimli ve yetkin personellerimizle size en iyi vermekten mutluluk duyarız.

TMGDK Yönergesi Nedir? Hangi Sektörler TMGDK Firmaları ile Çalışır? yazımızı beğendiyseniz sosyal medya da paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca, bir önceki Patlayıcı Maddelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkındaki yazımıza göz atabilirsiniz.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page

Hemen Ara