Skip links

Bakanlıktan TMFB Yönergesi ile İlgili Duyuru!

BAKANLIKTAN TMFB YÖNERGESİ İLE İLGİLİ DUYURU!

11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren TMFB yönergesinin bazı maddelerinin sektördeki bazı işletmeler tarafından yanlış yorumlanmasından dolayı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (TMKT) tarafından 04.07.2019 tarihinde kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir duyuru yayınlandı. Duyuru metni aşağıdadır.

DUYURU METNİ

11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” nin 2. Maddesinin 2.Fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine ve faaliyet devri söz konusu işletmelerin Ek-3 rapor ekinde yer alması gereken ADR kapsamında faaliyet konusu devri sözleşmesi örneğine ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

c) Tehlikeyi maddeyi üretiminde kullanmayan ve satışa konu etmeyen nihai tüketici durumundaki işletmeleri,

Tehlikeyi maddeyi mal veya hizmet üretiminde kullanmayan ve tehlikeli maddeyi ticarete konu etmeyen son kullanıcıların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğunun bulunmadığına yöneliktir. Bu bent, ısınma için akaryakıt kullanan siteler, yurtlar, huzur evleri vb. nitelikteki nihai tüketicileri kapsamaktadır.

Bununla birlikte, sektörde bu bentten dolayı bazı işletmelerin ilişkin özellikle otellerin, tüp bayilerinin kapsam dışında kaldığına yönelik yorum yaparak algı operasyonu yapmaktadır.

Tehlikeli madde ile iştigal eden sektördeki işletmelerin TMFB alıp almama zorunluluğuna dair değerlendirme Yönerge ekindeki Ek-3 raporunu hazırlayacak olan TMGDK bünyesindeki TMGD’nin söz konusu işyerinde tehlikeli madde veya maddelere ilişkin detaylı çalışma yapması ve Ek-3’ün açıklama bölümünde asgari olarak cevaplanması istenen soruları detaylı olarak açıklaması sonrasında karar verilmesi gereken husustur.

Tehlikeli madde ile iştigal eden bütün işletmelerin bu kapsamda değerlendirildikten sonra TMFB konularının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tespitler yapılmadan sektördeki hiçbir işletme için örneğin otellerin, tüp bayilerinin, akaryakıt istasyonlarının mevzuat açısından değerlendirilmesi yapılmadan kapsam içinde olup olmadığı yönünde bir hükümde bulunmak tamamen gerçekten uzak yaklaşımdan öte bir değerlendirmedir.

Bentte tehlikeli maddeyi tehlikeli madde üretiminde kullanmak veya tehlikeli madde üretiminde bulunmak gibi bir anlam içermemekle birlikte, tehlikeli madde ile iştigal eden bazı sektöre muafiyette sunmamaktadır.

ç) Ana hizmet konusu bu Yönergenin birinci maddesinde zikredilen faaliyetlerden biri olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeleri, 

Bu bent, taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi faaliyetlerinden bir veya birkaçı ile iştigal eden bununla birlikte yaptıkları faaliyete bağlı olarak tehlikeli atık üretenlere yönelik değildir.

İştigal konusu taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olmayan işletmelerin tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturanların örneğin fotografçılar, sanayideki araç tamirhaneleri alırken ADR kapsamında tehlikeli madde olmayan yaptıkları iş ve işlem sonucunda tehlikeli atık kapsamına giren işletmelerin TMFB alma zorunluluğu bulunmadığını kapsamaktadır.

Bu bentle ilgili olarak sektörde özellikle akaryakıt istasyonları üzerinden algı yaratılmaya çalışılmakta olup Yönerge yayımlandıktan sonra toptan satış ve taşımacılık yapmayan sadece pompadan perakende satış yapan akaryakıt istasyonlarının (EPDK’dan lisans almış olan istasyonların yaklaşık sadece  %20’si bu kapsamdadır) sadece Alıcı olarak TMFB düzenlenmesinin doğru olmadığı, tank dibi çamuru olarak adlandırılan atığın göndereni olduğu ifade edilerek Alıcı + Gönderen oldukları yönünde açıklamalar yapılmaktadır.

Tank dibi atığının miktarı istasyonların satış miktarlarına ve depolarının temizlenme periyodlarına bağlı olarak farklılık gösterse de yılda 40 kilogram ile 200 kilogram arasında değişmektedir.

ADR kapsamında tehlikeli maddelerin sadece alıcısı sorumluluğu bulunan işletmelerin faaliyeti sonucunda oluşan atık yönüyle aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatlarına göre ruhsatlandırılmış atık üreticileri olup tehlikeli atıklarının ADR’ye uygun olarak sınıflandırılmasını ve taşınmasını sağlamak veya sağlatmak zorundadır.

Yönergede Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma veya Yenileme aşamasında işletmelerin faaliyet konusu tespiti işlemleri için Genel Müdürlüğümüzce yetkilendirilmiş TMGD Kuruluşları tarafından durum tespiti yapılarak raporlanması gerektiği belirtilmiştir.

Sadece Alıcı sorumluluğu olan işletmelerin de aynı süreci takip ederek Faaliyet Belgelerini mevzuata uygun olarak almaları gerekmektedir.

Tehlikeli madde yönüyle sadece alıcı olan işletmeler, tehlikeli atıklarını ADR 1.8.3.2 (a) bendinde belirtilen zorunluluklara uygun sevk etmeleri ve bunu belgeledikleri sürece ADR kapsamında atıkla ilgili Gönderen sorumluluğuna ilişkin TMGD istihdam veya TMGDK’dan hizmet alımından muaf tutulabileceklerdir.

Sadece Alıcı sorumluluğunda Faaliyet Belgesi Düzenlenmesi Talebine yönelik düzenlenecek ilk Ek-3 raporun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi zorunludur.

 1. İşletmenin bulunduğu adres için
  • Çevre Bakanlığınca düzenlenmiş Atık Lisans Belgesinin,
  • Boş olarak düzenlenmiş olsa dahi en son yapılan atık gönderimine ilişkin olarak Atık Beyan Formunun,
 2. İşletme personellerinin görevleri ile uyumlu olmak üzere gerekli ADR eğitimlerini aldıklarını gösterir eğitim tutanaklarının,
 3. ADR 1.10.3.2 ye uygun olarak hazırlanmış Emniyet Planının, Bölge Müdürlüğüne TMGDK tarafından düzenlenecek EK-3 raporuna ilave edilerek ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihinden sonra sadece ALICI olarak faaliyet belgesi düzenlenmiş işletmeler,

 1. ADR kapsamında sözleşme ile 1 yıllığına devir ettikleri faaliyetlere ilişkin sözleşmenin bitim tarihinde yenilenmesi halinde yeni sözleşmeyi,
 2. İşletme personellerinin görevleri ile uyumlu olmak üzere gerekli ADR eğitimlerinin yenilendiğine dair eğitim tutanaklarını,
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı gereği atık üreticilerinin Şubat ayı sonuna kadar Motat sistemi üzerinden yapacakları bildirime ilişkin Atık Beyan Formlarının her yılın Mart ayı sonuna kadar ilgili Bölge Müdürlüklerine vermeleri,
 4. ADR kapsamında hazırlayacakları Yıllık Faaliyet Raporlarını süresi içerisinde türkiye.gov.tr üzerinden bildirmeye devam edeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

04.07.2019 tarihli TMFB yönergesi ile ilgili duyuru metnininin orjinalini buradan indirebilirsiniz.

Dilerseniz yeni yayınlanan TMFB Yönergesiyle ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.

Comments are closed.

error: Kopyalama Engellenmiştir.