Skip links

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi İptal Edilmesi ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyeti

Muafiyet konusu pek çok işletmenin merak ettiği konular arasındadır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi önceki yıllarda alınmış olması durumunda neler yapılacak, mevcut durumda tehlikeli maddeler ile ilgili herhangi bir faaliyetlerinin olmaması ya da faaliyet belgesi olsa bile TMGD hizmeti alması zorunluluğu olup olmaması ile ilgili sorular kafaları karıştırmaya devam etmektedir. Avrupa TMGDK olarak bütün bu sorulara açıklık getirmek ve konuyla ilgili bakanlık tarafından hazırlanan yönergelerin daha iyi kavranabilmesi için işletmelere yardımcı olmak bizim için çok önemlidir.

Tehlikeli maddelerle faaliyette bulunan işletmeler için, 10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile yürürlüğe giren yönerge ile tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. Bu yönergenin 5.maddesinde ”Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.”ibaresi ile hangi işletmelerin faaliyet belgesi alması gerektiğine açıklık getirildi. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise tehlike sınıfı 1, 6 ve 7 olan maddelerle iştigal eden işletmeler için herhangi bir işlem miktarına bakılmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu getirildi. Bu işletmeler en az bir tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya yetkili bir tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşundan hizmet almakla yükümlü oldular.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyeti:

Yıllık 50 ton altında işlem yapan işletmelerin durumunun nasıl tespit edileceği ve hangi işletmelerin tehlikeli madde faaliyet belgesinden veya TMGD hizmeti almaktan muaf olacağı gibi konular tartışılmaya başlandı. Bu nedenle 18/07/2017 tarih ve 58352 sayılı olur ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge yürürlüğe girdi. Yönergenin 12. maddesinin 7. fıkrasında ” İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) ve/veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.” denildi. Yani bu yönerge yayımlanana kadar, kapsam dışında olan işletmelerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktu, ancak; kapsam dışında olduğunu düşünen ve muafiyet belgesi almak isteyen her bir İŞLETMENİN, kendi bölgesindeki yetkili bir tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşuna başvurarak gerekli Muafiyet Raporunu alma zorunluluğu doğdu. Her bir işletme kendi özelinde değerlendirilecek olup çalışacağınız TMGDK’nın uzmanlığı ve farklı sektörlere hizmet vermiş olması önem taşımaktadır. Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak işlemleri profesyonel ekiplerimizle en doğru şekilde yerine getiriyoruz.

TMGD İstihdam Etme Muafiyeti

Bilindiği üzere perakende olarak satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler için 01/01/2018 tarihine kadar geçerli idi. Ancak 2018 Ocak itibari ile, perakende satış yapan işletmelerin, istasyon çıkışlı bütün akaryakıt satışları perakende sayılacağı için TMGD istihdam etmesi veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğu başladı. Buna göre akaryakıt işletmelerinin TMGD hizmetinden muaf olabilmeleri için istenen diğer belgelerin yanı sıra, işletmenin son 6 ay içerisinde yaptığı akaryakıt satış miktarının ortalamasına bakılarak, günlük 4000 lt nin altında olduğunun bir mali müşavir tarafından raporlanması ve işletmenin bulunduğu bölgenin 300 mt yarı çapında çember içinde okul, cami, hastane ve alışveriş merkezi gibi toplu kullanım alanı ile herhangi bir yerleşim yerinin bulunmadığının tespit edilmesi zorunluluğu getirildi. Avrupa Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak işlemleri profesyonel ekiplerimizle en doğru şekilde yerine getiriyoruz.

TMFB İptal Etme

Geçmişte tehlikeli maddeler ile iştigal eden ancak bu faaliyetlerini durduran işletmelerin yapması gereken işlemler ise, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin 10.maddesinin 6. fıkrasında düzenlendi. Buna göre; bu Yönerge kapsamında faaliyet gösteren işletmenin faaliyetini sonlandırması veya işletmesini başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devretmesi halinde, işletmeci sahip olduğu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ni iptal ettirmek için; faaliyetini sonlandırdığının veya işletmenin devredildiğinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya işletmenin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan terki ticaret yazısının ibraz edilmesi halinde, işletmenin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ilgili Bölge Müdürlüğünün onayı ile iptal edileceği kararlaştırıldı.

Bütün bu konularda güvenilir bir hizmet alabilmenizi sağlamak için, Avrupa TMGDK olarak her zaman yanınızdayız. İşletmenizin muafiyet kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi, ilgili mevzuatların sizin adınıza takip edilmesi, gelişmelerden ve yeniliklerden zamanında haberdar olmanızı sağlamak için uzman kadromuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. Mevzuat değişikliklerini tarafınıza düzenli olarak bildirerek güncel kalmanızı sağlıyoruz.

Yorum yapmak için giriş yapınız

Return to top of page

Hemen Ara