Skip links

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve TMGD Muafiyeti

Muafiyet konusu pek çok işletmenin merak ettiği konular arasındadır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin önceki yıllarda alınmış olması durumunda neler yapılacak, mevcut durumda tehlikeli maddeler ile ilgili herhangi bir faaliyetlerinin olmaması ya da faaliyet belgesi olsa bile TMGD hizmeti alması zorunluluğu olup olmaması ile ilgili sorular kafaları karıştırmaya devam etmektedir. Avrupa TMGDK olarak bütün bu sorulara açıklık getirmek ve konuyla ilgili bakanlık tarafından hazırlanan yönergelerin daha iyi kavranabilmesi için işletmelere yardımcı olmak bizim için çok önemlidir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Tehlikeli maddelerle faaliyette bulunan işletmeler için, 11/06/2019 tarih ve 44011 sayılı olur ile yürürlüğe giren yönerge ile tehlikeli madde faaliyet belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu.  Bu yönergenin 5.maddesinde ”Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler TMFB almak zorundadır.” ibaresi ile hangi İŞLETMELERİN faaliyet belgesi alması gerektiğine açıklık getirildi. Bu yönerge ile 50 ton altında tehlikeli madde iştigali olan işletmelere yönelik muafiyet kaldırılarak miktar sınırı olmaksızın tehlikeli madde iştigali olan tüm işletmelere Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Ayrıca yönergenin 6. maddesinin 2. fıkrasındaki” TMFB alma veya yenilemek için müracaat eden işletmeler, bu maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelerle birlikte yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları rapor ile belgelemek zorundadır”. ibaresi ile TMFB almak isteyen işletmelere yetkili TMGDK’dan rapor (Ek-3 raporu) alma zorunluluğu getirildi.

TMFB/TMGD Muafiyeti

Yayımlanan yönergenin 2. maddesinin 2. fıkrası ile hangi işletmelerin TMFB kapsamında olmayacağı belirtildi. Bu maddeye göre

  1. Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi sahibi kıyı tesisleri,
  2. ADR Sınıf 6.2’ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden ve Ek-4’de yer alan gerçek veya tüzel kişilerin dışında kalan işletmeler,
  3. Tehlikeyi maddeyi üretiminde kullanmayan ve satışa konu etmeyen nihai tüketici durumundaki işletmeler,
  4. Ana hizmet konusu bu Yönergenin birinci maddesinde zikredilen faaliyetlerden biri olmayan, bununla birlikte yaptığı iş ve işlemler sonucu tehlikeli madde kapsamına giren atık oluşturan işletmeler

TMFB almak zorunda değildir.

Geçmişte tehlikeli maddeler ile iştigal eden ancak bu faaliyetlerini durduran İŞLETMELERİN yapması gereken işlemler ise, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin  10.maddesinin 6. fıkrasında düzenlendi. Buna göre; bu Yönerge kapsamında faaliyet gösteren işletmenin faaliyetini sonlandırması veya işletmesini başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devretmesi halinde, işletmeci sahip olduğu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ni iptal ettirmek için; faaliyetini sonlandırdığının veya işletmenin devredildiğinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya işletmenin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan terki ticaret yazısının ibraz edilmesi halinde, işletmenin Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ilgili Bölge Müdürlüğünün onayı ile iptal edileceği kararlaştırıldı.

Bütün bu konularda güvenilir bir hizmet alabilmenizi sağlamak için, Avrupa TMGDK olarak her zaman yanınızdayız. İşletmenizin muafiyet kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi, ilgili mevzuatların sizin adınıza takip edilmesi ve gelişmelerden ve yeniliklerden zamanında haberdar olmanızı sağlamak için uzman kadromuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. Mevzuat değişikliklerini tarafınıza düzenli olarak bildirerek güncel kalmanızı sağlıyoruz.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve danışmanlarımızla görüşmek isterseniz iletişim bilgilerimize buradan ulaşabilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.