Skip links

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

Ülkemizde birçok işletme için yeni yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu ile ilgili Avrupa TMGD olarak aşağıda bilgilendirmemiz bulabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

TMFB alma ve yenileme için gerekli belgeler

          MADDE 6 (1) TMFB alma veya yenileme hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

  1. Başvuru dilekçesi (TMFB Başvuru Dilekçesi EK-1), (Birden fazla vergi numarasına sahip kamu kuruluşlarında varsa Genel Bütçe Vergi Numarası belirtilecektir.)
  2. İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren en son yayımlanmış olan Ticaret Sicil Gazetesinin aslını ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanarak doğrulanması, adı geçen gazetenin www.ticaretsicil.gov.tr adresinde bulunmaması halinde ise, gazetenin noter onayına gerek duyulmadan kopyasının veya Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınmış işletmenin güncel durumu gösterir yazının ibrazı,
  3. Bu Yönerge kapsamında olan bir işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adresinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmelerin merkez ticari adresine ait Ticaret Sicil Gazetesinin kabul edilmesi, bu bentte istenen Ticaret Sicil Gazetesi için bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması,

ç) Kamu kurum ve kuruluş mevzuatlarında kuruluşlarının Ticaret Sicil Gazetesinde tescili ön görülmüş ise, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili bu fıkranın (b) bendinde yer alan hükmün uygulanması, söz konusu kuruluşlarının kuruluş mevzuatlarında Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili herhangi bir hüküm yok ise, bu hususun başvuru dilekçesinde belirtilmesi,

  1. Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu son altı ay içerisinde alınmış Ticaret Odası/Sanayi Odası Faaliyet Belgesinin, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan oda kayıt/faaliyet belgesinin aslı,
  2. Tüzel kişiliklerde temsile ve ilzama yetkili kişileri gösterir imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti, işletmenin ortaklarının tamamının yabancı olması halinde, işletme adına başvuru yapan kişinin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti “Aslı Görülmüştür” yapılarak, imza sirkülerinin veya beyannamelerinin iade edilmesi,
  3. Bu Yönerge kapsamında olan işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adresinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler için bu fıkranın (d) bendinde istenen belgeler yerine, söz konusu işletmelerin kayıtlı olduğu sendikalardan, odalardan alınmış kayıt veya faaliyet belgesi veya bahse konu işletmeler için herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış herhangi bir izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimi belgesinin ibrazı,
  4. Bu Yönerge kapsamında TMFB alma talebinde bulunan ve “Adi Ortaklık” adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmelerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve belgelere ilave olarak, adi ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğunun müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşımının bilgisinin yer aldığı adi ortaklık sözleşmesinin ibrazı.

(2) TMFB alma veya yenilemek için müracaat eden işletmeler, bu maddenin birinci fıkrasında istenilen belgelerle birlikte EK-2’de yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri ile iştigal ettiğine dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Ek-3’te yer alan rapor ile belgelemek zorundadır.

(3) Taşıma yetki belgesine sahip olup, taşıma yetki belgesinin alındığı adreste kapsam maddesindeki faaliyet konuları ile iştigal etmeyen taşımacılar; sadece taşımacı veya taşımacı-boşaltan olarak TMFB almak için taşıma yetki belgesini aldığı ilgili Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatı yeterlidir.

(4) İşletmeler sahip oldukları TMFB’deki faaliyet konularında değişiklik olması halinde ilgili Bölge Müdürlüklerine dilekçe ve işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş TMGDK’dan alacakları Ek-3’te yer alan rapor ile müracaatı eder.

ÖNEMLİ NOT: Aşağıdaki kutucuklardan sadece Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınızın sizin faaliyetinizin bulunduğunu belirttiği kutucuklarını işaretlemeniz gerekmektedir.

Başvurular bağlı olunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuru için 852 TL ücret alınır.

Başvuru süreci tamamlandığında e-devlet üzerinden faaliyet belgenizi temin edebilirsiniz. Bilgi için tıklayınız.

Umarız, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi için detaylı bilgi sahibi oldunuz. Ayrıca, bir önceki, TMGD’ler Aynı Anda İki İşte Çalışabilecekler Mi? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı için bizlerden ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

error: Kopyalama Engellenmiştir.